PRIMO COMPLEX BUILDING

  • CÔNG TRÌNH: PRIMO COMPLEX BUILDING
  • LOẠI HÌNH: VĂN PHÒNG – CĂN HỘ
  • ĐỊA ĐIỂM: PHILIPPINES
  • QUY MÔ: 1500 M2

01 - PRIMO COMPLEX BUILDING