DESIGN GREEN RESTAURANT

  • CÔNG TRÌNH: ASIAN FOOD RESTAURANT
  • LOẠI HÌNH: NHÀ HÀNG – CONCEPT
  • ĐỊA ĐIỂM: MALAYSIA
  • QUY MÔ: 1.200 M2

C1 2.RGB color 1024x576 - DESIGN GREEN RESTAURANT

C2 2.RGB color 1024x576 - DESIGN GREEN RESTAURANT

1 1024x683 - DESIGN GREEN RESTAURANT