DESIGN CASA BUILDING – HOTEL, RESTAURANT

  • CÔNG TRÌNH: CONCEPT – CASA BUILDING
  • LOẠI HÌNH: PHỨC HỢP NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN
  • ĐỊA ĐIỂM: PHNOM PENH, CAMBODIA
  • QUY MÔ: 5.300 M2

01 5 - DESIGN CASA BUILDING - HOTEL, RESTAURANT